پایگاه دانش ایمبر | همکاری در فروش

همکاری در فروش

شما می‌توانید با همکاری در فروش با تیم ایمبر ده درصد تخفیف به دوستان خود هدیه کنید و ۱۵ درصد از کل مبلغ خرید نیز به شما تعلق می‌گیرد

همکاری در فروش

شما می‌توانید با همکاری در فروش با تیم ایمبر هم ده درصد تخفیف برای دوستان خود ارسال کنید و هم پانزده درصد از مبلغ خرید به شما تعلق بگیرد.

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

همکاران ما پاسخگوی شما هستند