سطح دسترسیمدیرناظراپراتورپاسخگو
پاسخ‌گویی به کاربران
افزونه‌های کمکی
دسترسی به پاسخ‌های آماده
 اعلانات
مشاهده کاربران آنلاین
بخش مخاطبین
آمار
همه مکالمات فضای کار
ایجاد پاسخ آماده
 پایگاه دانش
قلاب
تنظیمات اصلی پنل (شخصی‌سازی، ساعات کاری و ...)
تهیه پکیج و فاکتورها
به دست گرفتن مکالمات اپراتورهای دیگر
همه افزونه‌ها