• اضافه شدن امکان دپارتمان ‌بندی  👥 ✅
 • اضافه شدن آمار جدید مکالمات 💬📈
 •  اضافه شدن آمار جدید امتیازدهی 😍📈
 •  اضافه شدن آمار جدید اپراتورها 👩‍💼📈
 • امکان چند زبانه کردن پایگاه دانش 🖌🇮🇷🇹🇷🇬🇧
 • امکان مطالعه مقاله پایگاه دانش در ابزارک بدون ترک سایت 📖🤓
 •  اضافه شدن امکان خروجی از مکالمه در قالب CSV 📊
 • رفع مشکل سرچ لیست مقالات پایگاه‌دانش 🕵️‍♂️🔍
 • امکان ارسال پیام هوشمند از طرف دپارتمان 🤖👥
 • اضافه شدن دکمه شیشه‌ای برای لینک‌های پایگاه دانش در ابزارک 🔗
 • تغییرات ظاهری و بهبود  تجربه کاربری (UI/UX)  🌱
 • رفع برخی از باگ‌های گزارش شده 👂