برای حذف حساب کاربری یا یکی از فضاهای کاری‌تان، می‌توانید با ایمیل که ثبت نام کردید یا ایمیل اصلی سایت (info)، یک ایمیل به support@imber.live ارسال کنید تا همکاران پشتیبانی درخواست شما را اجرا کنند.