• ارائه ربات هوشمند پایگاه دانش (بیشتر بخوانید) 🤖 📄
  • امکان بدست گرفتن مکالمات اپراتورها توسط مدیر 👨🏻‍💼💬
  • اضافه شدن فیلتر در قسمت آمار بر اساس اپراتور‌ها ⚡️
  • رفع برخی از مشکلات گزارش شده 👂