• حذف دسترسی بستن همه مکالمات در لیست در انتظار برای اپراتور و پاسخ‌گو  ⛔️
  • اضافه شدن امکان اتمام تک به تک مکالمات لیست انتظار بدون شروع مکالمه 🔒
  • حذف دسترسی اپراتور و پاسخ‌گو به نوع و زمان پکیج فعلی ⛔️
  • حل برخی از مشکلات صفحه فرود محاوره‌ای (عدم امکان بستن ابزارک) ✅
  • تصحیح لینک عکاس صفحه خوش‌آمد گویی 📸
  • حل برخی از مشکلات گزارش شده 👂