• اضافه شدن شرط بندی جدید به قسمت قلاب ("شامل نباشد"). تصویر شماره ۱
  • حل برخی از مشکلات دسترسی اپراتور و پاسخ‌گو 
  • حل برخی از مشکلات گزارش شده 👂
تصویر شماره ۱
تصویر شماره ۱