• اضافه شدن امکان پین کردن پاسخ‌های آماده📌 (تصویر ۱)
  • حل برخی از باگ‌های گزارش شده 👂
تصویر ۱
تصویر ۱