برای ارسال اطلاعات می‌توانید از نمونه کد زیر استفاده کنید.

document.addEventListener("IMBER_READY", () => {
   window.$imber.setVisitor({
       email : "saman@imber.live",
       name : "Saman",
       description : "This is a test ",
       phone : "0912345678"
   })
 })