برای ویرایش یا حذف پیام ارسال شده به کاربر می‌توانید:

  • روی سه نقطه کنار پیام خود کلیک کنید.
  • دکمه ویرایش یا حذف را بزنید.
     

 

نکات:

  1. پیام‌های حذف و ویرایش شده قابلیت برگشت به حالت اول را ندارند.
  2. کاربر متوجه ویرایش یا حذف یپام خواهد شد.